Disclaimer

Inhoud Alex site

Alex besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website ("de Website"). Desalniettemin is het mogelijk dat er onverhoopt op de website van Alex onjuistheden en onvolkomendheden voorkomen. Het gebruiken van de gegevens en informatie op de website van Alex geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Alex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomendheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Gericht op inwoners van Nederland

De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot het gebruik van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet door Alex worden onderhouden of beheerd en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar de Website zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Website. Alex is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte beleggingsadviezen, koersinformatie en/of enige andere informatie.

Aard van de informatie

De door Alex op deze website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Deze gegevens en informatie zijn geen aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of het afnemen van financiële diensten dan wel beleggingsadvies.

Aard van Internet

Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Alex is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Alex of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van Alex en de daaraan verbonden faciliteiten van Alex of derden.

Intellectueel eigendomsrecht Website

De website van Alex is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Alex dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Privacybeleid

Alex verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid. Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Alex. De gebruiker kan via verwijzingen of hyperlinks op de Website websites bezoeken van andere bedrijven, waarop het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing is. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van het privacybeleid van deze bedrijven alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.

Nederlands recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.