Privacy

Alex (hierna: "Alex") is de beheerder van de website www.alex.nl (de "Website"). Uw persoonsgegevens worden door Alex gebruikt om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen actief van onze website gebruik te maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hieronder is het volgende uiteengezet:

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgt Alex van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met de klantenservice belt. Ook als u de Website bezoekt, verstrekt u Alex in sommige gevallen persoonsgegevens.

Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?

Van alle personen met wie Alex contact heeft, of die de Website van Alex bezoeken, kan Alex persoonsgegevens verwerken. Bij een bezoek aan de website van Alex, wordt automatisch voor service- en marketingdoeleinden uw IP-adres tijdelijk opgeslagen. Indien u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het ontvangen van een publicatie of het aanvragen van een effectenrekening bij Alex, dient u zich wel bij Alex te registreren. Alex zal in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om inzicht te verschaffen in de effectiviteit van de Alex website en andere mediakanalen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken.

Van particuliere cliënten en geregistreerde gebruikers kan Alex de navolgende persoonlijke gegevens verzamelen: naam, adres, geslacht, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, beleggingsprofiel, burgerservicenummer, vaste tegenrekening, kopie legitimatiebewijs en de daarop vermelde gegevens, contactbron, beroep, inkomen, beschikbaar vermogen, eventuele belangen in beursgenoteerde ondernemingen van meer dan 1% en het land waar cliënt belastingplichtig is.

Van zakelijke cliënten kan Alex in aanvulling hierop nog de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: jaaromzet, eigen en beschikbaar vermogen entiteit, land waar de belastingplicht geldt en eventuele belangen in beursgenoteerde ondernemingen van meer dan 1%.

Deze gegevens heeft Alex nodig om u de verschillende beleggingsdiensten en de hieraan gerelateerde bancaire diensten aan te kunnen bieden, waaronder het verrichten van uw transacties in financiële instrumenten. Alex zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van derden waarvan inschakeling noodzakelijk is voor het verlenen (verrichten) van de (beleggings)diensten en/of het voltooien van de transacties in financiële instrumenten en met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Om te kunnen voldoen aan nationale en internationale wetgeving, verwerkt Alex persoonsgegevens van klanten. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van klanten. Hiermee voldoet Alex aan de wettelijke identificatieplicht. Iedere bank heeft deze identificatieplicht.


Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.

Alex verwerkt de persoonsgegevens tevens om gebruikers, die gebruikmaken van de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten, in de gelegenheid te stellen om actief van de Website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers en de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan hen te kunnen leveren. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Alex deze heeft verkregen. Naast het bovengenoemde verwerkt Alex uw persoonsgegevens met de hierna volgende doeleinden.

Waarom Alex cookies gebruikt, uw privacy en cookieverklaring

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst en worden voornamelijk gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden. Kort gezegd, onthoudt een cookie bijvoorbeeld op welke pagina’s u bent geweest om u zo een optimale gebruikservaring, relevante content en advertenties te bezorgen.

Waarom gebruikt Alex cookies?
Alex kan cookies plaatsen onder andere voor de volgende doeleinden:

  • om u op een betere en persoonlijkere manier te kunnen informeren over onze diensten en producten 
  • om het gebruik van de website te analyseren
  • om de website te verbeteren
  • om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van onze marketingactiviteiten.

Cookies kunnen overigens niet herleid worden naar een persoon. Uw naam, adres, leeftijd, geslacht zijn onbekend bij cookies. Daarnaast kunt u cookies eenvoudig verwijderen in uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw cookie settings aanpassen

Kunt u cookies blokkeren?
Wilt u liever niet dat Alex cookies op uw computer plaatst? Via de privacyinstellingen van uw browser kunt u cookies van specifieke websites blokkeren, of alle cookies van alle websites die u bezoekt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.


Let op: indien u cookies blokkeert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het blokkeren van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Profilering:

Alex houdt bij welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de Website het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Alex. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "gebruikers die artikelen over vermogensbeheer lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in koersinformatie". Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielschetsen geformuleerd, waardoor Alex het beste kan nagaan welke onderwerpen van de Website het meest interessant worden gevonden door de gebruikers en welke groepen van gebruikers de Website het meest raadplegen, waardoor Alex de Website kan verbeteren en uitbreiden en de Website beter op de interesses van gebruikers kan toespitsen. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden verwerkt, geanonimiseerd worden, is er, na anonimisering, geen sprake van persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.


Marketingdoeleinden

Indien u via de Website gebruikmaakt van op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij Alex, kan Alex u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van Alex die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om Alex te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar info@Alex.nl. In geen geval zal Alex uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

Alex draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens

De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:
  • Deze gegevens aanvullen
  • Deze gegevens verbeteren
  • Deze gegevens laten verwijderen
  • Deze gegevens laten afschermen

indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Alex spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan Alex. Als u geen prijs meer stelt op onze aanbiedingen dan kunt u dit ook schriftelijk aan Alex laten weten.

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan Alex. Het e-mail adres is info@Alex.nl.

Alex behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.